• PERIOD 1A - CONFERENCE PERIOD

  PERIOD 2A - ELA 8TH

  PERIOD 3A -ELA 8TH

  PERIOD 4A - 8TH STAAR PREP

  PERIOD 5A - ELA 8TH

  PERIOD 6B - ELA 8TH

  PERIOD 7B - ELA 8TH

  PERIOD 8B - CONFERENCE PERIOD

  PERIOD 9B - 8TH STAAR PREP

  PERIOD 10B - ELA 8TH